برچسب: بستک

تاریده تار از تبار د‌ُت درپلاتوآفتاب بندرعباس به روی صحنه می رود

نمایش تاریده تار از تبار د‌ُت به گزارش هروتا ،نمایش تاریده ازتبارد‌ُت،تولیدگروه نمایش فانوس بستک ،به نویسندگی رضا آزاددریایی وکارگردانی فریبا آذر ازتاریخ 1402/12/25 لغایت 1402/12/27 به مدت 3 روز ازساعت 20/30 …

۱۸ اسفند ۱۴۰۲ 0 دیدگاه